Вимоги до авторiв

ДО ВІДОМА АВТОРІВ

В Геолого-мінералогічному віснику Криворізького національного університету друкуються оригінальні статті, рецензії, огляди, матеріали хронікального та персонального змісту, а також інші матеріали з широкого кола теоретичних і прикладних питань мінералогії, петрології, геохімії, стратиграфії, палеонтології, тектоніки, геології родовищ корисних копалин, металогенії та інших галузей геологічної науки.
Вимоги до оформлення рукописів статей:
– текстові матеріали надсилаються електронною поштою; надсилається також повністю оформлений 1 примірник статті на аркушах формату А4, завірений підписами всіх авторів.
– оптимальний об’єм матеріалів, що подаються до публікації, повинен бути в межах від 0,1 до 0,5 друкованого аркушу; відхилення від цієї вимоги узгоджуються авторами з редколегією «Вісника» додатково;
– текст повинен бути набраний у текстових редакторах Microsoft Word 2003 та вище і форматований з вирівнюванням по ширині, міжрядковий інтервал – 1; всі поля – 2 см; шрифт – Times New Roman Cyr; розмір шрифту – 14 пт;
– штрихові рисунки подаються вмонтованими в текст статті, а також додаються окремими файлами у форматі *.jpeg;
– розмір цифр, букв, індексів, позначень (за виключенням точок) на рисунках повинен бути не меншим 2 мм (при цьому слід взяти до уваги, що розмір робочого поля сторінки «Вісника» становить 15 х 21 см);
– фотографії подаються на електронних носіях у форматі *.jpeg, розміром не менше 300 пікселів на дюйм;
– таблиці (мінімальний розмір шрифту 9 пт) подаються вмонтованими в текст після першого посилання на них, супроводжуються назвою і номером; додаткова інформація до них друкується безпосередньо під таблицями;
– математичні та складні хімічні формули слід набирати в Microsoft Word не нижче 2003 вмонтованими в текст; в разі необхідності на полях роздрукованого варіанту статті або на окремому аркуші слід зробити додаткові пояснення;
– список літератури подається в алфавітно-хронологічному порядку і повинен бути гранично коротким і конкретним; посилань на власні роботи авторам слід наводити не більше трьох; посилання на усні повідомлення наводяться в тексті, інші посилання на неопубліковані матеріали (наприклад, на фондові) не допускаються; небажані посилання на довідники, підручники, енциклопедії, словники; посилання на літературні джерела в тексті статей слід наводити в прямокутних дужках за допомогою цифр, які відповідають порядковому номеру роботи в списку літератури; в останньому для книг вказуються прізвища та ініціали авторів, назва книги, місто, рік видання і кількість сторінок, для статей – прізвища та ініціали авторів, назва статті, назва журналу або збірника, рік видання, номер, сторінки початку й закінчення статті;
– фізичні величини наводяться в системі СІ (наприклад, замість ангстрем – нанометр; бар, атмосфера – паскаль; калорія, кілокалорія – джоуль т.і.)
– іноземні прізвища, географічні назви тощо наводяться на мові тексту, за необхідності наводиться їх оригінальне написання;
– статті обов’язково супроводжуються анотацією об’ємом до 0,5 стор. на мові статті, а також трьома резюме – українською, російською та англійською мовами, з них два об’ємом до 0,5 стор., одне – розширене – до 1 стор.;
– текст роздрукованого примірника статті підписується всіма авторами, вказується також назва організації, в якій виконано роботу;
– необхідне наведення індексу УДК (остання редакція).
Матеріали супроводжуються відомостями про авторів, у яких вказуються прізвище, ім’я та по-батькові всіх авторів, їх науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, посада, службова і (або) домашня адреса, номери телефонів, факсів, адреса електронної пошти.
До матеріалів додається експертний висновок, оформлений за встановленим зразком, а також рецензія провідного фахівця відповідної галузі геологічної науки.
Датою надходження статті вважається день одержання редколегією остаточно доопрацьованого її варіанту.
В разі відхилення статті, редколегія повідомляє про це автора.
Редколегія не повертає одержаних матеріалів.
Після публікації редколегія в місячний термін висилає автору (авторському колективу) 1 друкований примірник «Вісника» на адресу, вказану авторами, а також його електронну версію.

Коментарі